Bestuur en Commissies

 

BESTUUR
voorzitter dhr. C. den Haan cedeha@gmail.com
secretaris mw. I. Dijkhuis 078-6914009 secretariaat@vtvblokweer.nl
penningmeester dhr. P. den Braanker p.den.braanker@freeler.nl
bestuurslid vacant
bestuurslid/tuincommissie dhr. G.J. Eijkelenboom gelm66@ziggo.nl
bestuurslid/tuincommissie dhr. I. Gözek ismgoz@gmail.com
voorzitter tuincommissies dhr. K. Geerdsema 06-13680955 geerdsema1@hetnet.nl
Tuinuitgifte dhr. B. Zanen 078-6918747 bzanen@gmail.com
TUINCOMMISSIES
tuincommissie 1*, leden B. Zanen J.C. Slagboom K. Geerdsema aanspreekpunt; J. van Kwawegen, coördinator werkgroep
tuincommissie 2**, leden dhr. I. Gozek Mw. I. Dijkhuis
tuincommissie 3***, lid dhr. G. Eijkelenboom
WINKELBEHEERDER
dhr. K. Geerdsema
WEBMASTERS
1 mw. E.M.W. Prince
2 dhr. M. Verkerk (achtervang van mw. Prince)

Tuincommissie 1

Dhr. K. Geerdsema is aanspreekpunt namens het bestuur.

dhr. B. Zanen

 • Hij verzorgt de inschrijving van personen die lid van de vereniging willen worden;
 • Hij plaatst de namen op een volglijst in volgorde van het tijdstip van aanmelding;
 • Hij mag in overleg met zijn mede commissieleden indien nodig hiervan afwijken;
 • Hij regelt de verdeling van de beschikbare grond in overleg met zijn mede commissieleden;
 • Hij regelt opzeggingen;
 • Hij verstrekt de secretaris alle mutaties betreffende de nieuwe leden en uitgegeven tuinen;
 • Hij zorgt in overleg met de secretaris dat ieder lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangt;
 • Gebruikmaken van artikel 27 van het huishoudelijk reglement indien nodig bij werkzaamheden.
 • Bij ontstentenis neemt een van de ander commissieleden zijn taak over, dit in onderling overleg.

dhr. J.C. Slagboom (in overleg met B. Zanen)

 • Hij draagt zorg voor het maaien van de graskanten vereniging aan de voorkant van het complex, vanaf het middenpad tot de achterzijde van opslagruimte;
 • Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud gereedschap en machines;
 • Hij levert aan de penningmeester, elk jaar gegevens aan voor de begroting;
 • Bij ontstentenis neemt een van de ander commissieleden zijn taak over, dit in onderling overleg.

dhr. G. Geerdsema is aanspreekpunt werkgroep.

dhr. J. van Kwawegen is coördinator werkgroep.

Nieuwe leden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden bij bovenstaande personen.

 • Hij draagt zorg voor vernieuwing/vervanging schoeiingen, dit in overleg met het bestuur;
 • Is het aanspreekpunt voor de bestaande werkgroep;
 • Hij levert elk jaar gegevens aan voor de begroting;
 • Gebruikmaken van artikel 27 van het huishoudelijk reglement indien nodig bij werkzaamheden.
 • Bij ontstentenis neemt een van de ander commissieleden zijn taak over, dit in onderling overleg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Tuincommissie 2

De heer I. Gozek en mw. I. Dijkhuis

 • Hij is verantwoordelijk voor de controle en de naleving van de schouw zoals verwoord in artikel 26 van het huishoudelijk reglement;
 • Hij verzorgt in overleg met de secretaris het opleggen van boetes en het geven van waarschuwingen;
 • Hij controleert in overleg met zijn mede commissieleden, dat de tuinen in goede staat worden gebracht en geregeld goed worden onderhouden; Van commissie 3 naar 2
 • Hij controleert in overleg met de secretaris de uitvoering van de aangevraagde bouw activiteiten; Van commissie 3 naar 2
 • Hij rapporteert aan het bestuur alle gebreken van bouwwerken, bestaand, nieuw en verbouwingen;
 • Hij levert elk jaar gegevens aan voor de begroting;
 • Gebruikmaken van artikel 27 van het huishoudelijk reglement indien nodig bij werkzaamheden;
 • Bij ontstentenis neemt een van de ander commissieleden zijn taak over, dit in onderling overleg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** Lid tuincommissie 3

dhr. G. Eijkelenboom

 • Bij opzegging zorgt hij voor het schoon opleveren van de tuin;
 • Hij dekt de tuinen af indien dit nodig mocht zijn in overleg met degene die de opzeggingen regelt en de werkgroep. Van commissie 2 naar 3
 • Hij draagt zorg voor het maaien van de graskanten vereniging en het sloten van de slootkanten vereniging van de overige niet verhuurde tuinen; Van commissie 1 naar 3
 • Hij draagt zorg voor het onderhoud van alle paden, dit in overleg met het bestuur;

 Van commissie 1 naar 3

 • Hij adviseert de penningmeester voor het wel of niet terug te betalen van de borg;
 • Hij bepaald in overleg met de overige commissieleden of bouwwerken moeten worden afgebroken of verwijderd moeten worden bij opzegging tuin;
 • Hij draagt zorg voor alle onderhoud betreffende gebouwen en bruggen, dit in overleg met het bestuur;
 • Hij levert elk jaar gegevens aan voor de begroting;
 • Gebruikmaken van artikel 27 van het huishoudelijk reglement indien nodig bij werkzaamheden
 • Bij ontstentenis neemt een van de ander commissieleden zijn taak over, dit in onderling overleg.

 

De tuincommissie bestaat uit bestuursleden en leden van de Volkstuindersvereniging “Blokweer”. Elk lid van een tuincommissie kan gebruik maken van artikel 27 van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 27

Werkzaamheden in het belang van de vereniging zullen gezamenlijk door de leden worden verricht, ieder lid is verplicht zich per jaar hiervoor tenminste 2 uur beschikbaar te stellen.

Elk lid krijgt minstens 14 dagen van tevoren bericht, indien zijn medewerking wordt verlangd. De secretaris houdt een werklijst bij om te zorgen dat ieder bij toerbeurt wordt opgeroepen.

Wanneer men zonder geldige redenen niet aan deze oproep voldoet volgt een boete van € 20,00. Bij verhindering moet dit 7 dagen na dato worden gemeld aan de secretaris.