Privacy verklaring 

 

1. Algemene Informatie

Volkstuindersvereniging Blokweer hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring wil het bestuur van Volkstuindersvereniging Blokweer, hierna te noemen: "het bestuur" heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.
Het bestuur doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Volkstuindersvereniging Blokweer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Vordering Gegevensbescherming.

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat het bestuur verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt, dan kan je via het bestuur contact hierover opnemen.

 

2. Persoonsgegevens leden

Je persoonsgegevens als lid worden door het bestuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Volkstuindersvereniging Blokweer zoals geschreven staat in de Statuten en Reglementen;
  • voor het versturen van "de Tuinier", zodat je op de hoogte bent en blijft van eventuele ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en gegevens ten behoeve van de Jaarvergadering van Volkstuindersvereniging Blokweer;
  • voor het versturen van e-mails of brieven voor werkzaamheden, boetes en waarschuwingen, e.d. van het bestuur; en
  • voor het versturen van eventuele contributie- en boetes achterstand(en).

 

3. Rechten als lid

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke het bestuur van jou ontvangen heeft.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur of door één van de verwerkers namens het bestuur.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens, door het bestuur te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

 

4. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact op met het bestuur.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.