Het ontstaan van VTV Blokweer

 

Nadat op 28 januari 1954 in de VGLO - school (door oud Alblasserdammers “Het Berenhok”genoemd) Volkstuindersvereniging “Alblasserdam” was opgericht wilden bewoners van plan Kinderdijk ook een eigen tuindersvereniging. Alblasserdam en Kinderdijk waren wel één gemeente maar verschilde wel van bewoners. Kinderdijkers wilden een eigen Volkstuinvereniging zonder inbreng van de Alblasserdammers.

Op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, werd begin 1957, in het gebouw van de speeltuinvereniging “Kinderdijk” aan de Donkersloot, een vergadering gehouden onder leiding van de heren, Stans en Van de Anker. Deze vergadering was belegd om mogelijkheden te bezien, of er behoefte en animo genoeg was onder de inwoners en te komen tot het oprichten van een z.g. Volkstuindersvereniging. Deze vergadering werd bezocht door 30 personen. Op deze avond werd een voorlopig bestuur gekozen, die de voorbereidende werkzaamheden zou gaan verrichten.

De officiële oprichtingsvergadering werd gehouden op maan­dag 11 maart 1957. De vereniging kreeg de naam: Volkstuin­dersvereniging "Blokweer".

Het bestuur, dat voor twee jaar werd gekozen, bestond uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e secretaris, 2e penningmeester en een commissaris.

Een perceel weiland ter grootte van ca. 2,78 hectaren - gelegen in de polder Blokweer - werd gehuurd van de gemeente Alblasserdam, voor de inrichting van volkstuinen.

In de stromende regen werden de stukken tuin verdeeld onder de leden.

 

In 1958 werd het eerste huurcontract getekend.

 Het eerste huurcontract (letterlijk overgenomen)

De ondergetekende: Laurens Looi, burgemeester der gemeente Alblasserdam, als zodanig de gemeente vertegenwoordigende krachtens het bepaalde in artikel 78 der Gemeentewet en handelde ter uitvoering van het – door Gedeputeerde Staten bij het besluit van de Raad dier gemeente van 14 juli 1958 comparant ter ene zijde en Volkstuindersvereniging “Blokweer” te Alblasserdam, ten deze vertegenwoordigd door R.J. Rademaker voorzitter en T. van Driel

Secretaris, comparanten ter andere zijde, verklaren door ondertekening dezer te zijn overeengekomen als volg: comparant ter zijne verhuurt aan comparanten ten andere zijde, welke laatste verklaart in huur aan te nemen een perceel weiland ter grote van 2,78.19 ha. Kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie A, no.’s 1370 t/m 1375, gelegen in de polder “Blokweer”, voor een periode van 1 januari 1959 t/m 31 december 1967 tegen een huurprijs van ƒ.150 per ha. of ƒ.417,28 de massa per jaar. Zulks uitsluitend met het doel de vereniging in de gelegenheid te stellen van het onderhavige perceel volkstuinen uit te geven aan haar leden en wel onder de volgende Voorwaarde en bepalingen.

  1. de betaling der huurprijs dient zonder korting of verrekening en in goed gangbaar Nederlands geld – te geschieden aan en ten kantore van de gemeenteontvanger van Alblasserdam – in halfjaarlijkse termijnen groot ƒ.208,64 op de laatste werkdag van ieder kalenderhalfjaar, voor het eerst dus op 30 juni 1958;
  2. de comparanten ter andere zijde behoudt zich het genot van de jacht en visserij op het verhuurde voor;
  3. de verhuur kan door Burgemeester en wethouders en de huur kan door de comparanten ter andere zijde te allen tijden, zonder opgaaf van reden, worden beëindigd, mits een opzeggingstermijn van 6 Kalendermaanden in acht genomen wordt;
  4. de sloten om de terreinen moeten vanwege de vereniging worden gebaggerd, geschoefd enz. en wel in dier voege, dat zij naar oordeel van Burgemeester en wethouders regelmatig in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren;
  5. op de terreinen mogen geen zomerhuisjes, materiaalkeetje of elke andere opstallen ook worden opgetrokken, tenzij dit betreft modelhokjes gebouwd naar de door de dienst van gemeentewerken vervaardigde tekening;
  6. de vereniging dient er zorg voor te dragen, dat het ge­heel regelmatig een ordelijk aanzien heeft en houdt, kortom, zij zal het gehuurde overeenkomstig zijn aard en bestemming gebruiken en die maatregelen treffen. welke een behoorlijk gebruik daarvan waarborgen;
  7. na. beëindiging van de ingebruikneming moet het gehuurde geheel ten genoegen van Burgemeester en wethouders worden opgeleverd;
  8. alle aanwijzingen, door of vanwege het College van Burgemeester en wethouders met betrekking tot het gebruik van het gehuurde moeten stipt worden opgevolgd;
  9. indien de comparanten ter andere zijde in de nakoming van een of ander punt dezer voorwaarden of van de bepalingen der wet of in de betaling der huurprijs op de bepaalde tijdstippen in gebreke mocht blijven of strijdig met de­zelve mocht handelen - in welke gevallen geen formele in­gebrekestelling nodig is - kunnen Burgemeester en Wethou­ders met uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in art. 1302 van het Burgerlijk Wetboek, zonder rechterlijke uitspraak te behoeven in te roepen, de huur dadelijk of met het einde van het dan lopende huurjaar voor ontbonden houden en doen eindigen, behoudende de gemeente Alblasserdam in dat geval recht op de huur over het gehele dan lopende huurjaar, onverminderd haar actie tot gerechtelijke ont­binding der huur, met vergoeding van kosten, schaden en interesse;
  10.   de kosten op deze bijeenkomst vallende zijn voor de comparanten ter andere zijde.

       Alblasserdam 19 september 1958.

De comparanten ter                                 De Burgemeester van Alblasserdam,

andere zijde,                                           Comparant ter ene zijde,
R. J. Rademaker,                                      L. Looy.
Voorzitter
T. van Driel,
Secretaris.

 

Op 21 juni 1958 werd een overeenkomst gesloten met de ge­meente voor het plaatsen van een brug over de Middelwetering; Kosten f 2.300, -. De vereniging moest f 1.600, - bijdra­gen

(Aflossing: 10 jaarlijkse termijnen van f 160, - )

In november 1959 was er een wachtlijst van 15 personen die in aanmerking wenste te komen voor een tuin. Tevens werd in dit jaar een hek met een slot op de brug geplaatst, bovendien werd een baggerbeugel met stok en net, evenals een aardappelspuit aangeschaft. Wat betreft het schoonhouden van wallen en sloten was dit jaar niet zo goed. In juli kregen 14 tuinders een waarschu­wing; van deze 14 tuinders kregen 10 tuinders een boete van één gulden'

In september 1959 werden weer 12 waarschuwingen gegeven.

Het bestuur deed een beroep op de tuinders om hun klompen schoon te maken alvorens men de brug over ging. Deze i.v.m. de gladheid van de brug bij regenachtig weer. De brug was in die tijd nogal hoog en rond.

Men heeft van bestuurszijde het initiatief genomen een klompenschrapper te plaatsen naast de brug.

Op 18 januari 1960 werd een aparte ledenvergadering uitgeschreven in verband met plannen van de gemeente tot uitbreiding van plan Kinderdijk. Hierbij werd ook een afvaardiging van de gemeente uitgenodigd. Deze tekeningen en schetsen van de plannen der gemeente, ter uitbreiding van Plan Kinderdijk met enige percelen bouwland, die in de toekomst ook voor volkstuinen in aanmerking zouden kunnen komen, daar een gemeente terdege rekening dient te houden met de vrijetijdsbesteding betreffende het tuinieren van de omwonenden.

Op 23 juni 1960 kreeg de volkstuindersvereniging "Blokweer" toezegging van het Anjerfonds, dat er een bedrag van f 500, -­beschikbaar werd gesteld voor de bouw van een loodsje: (Gereedschapsschuur). De fundering van het loodsje werd aan­gebracht door de leden zelf. De verdere werkzaamheden werden uitbesteed aan firma Hardam.

De totale kosten bedroegen f 829, -, waarvan f 329 door de vereniging werden gedragen.

Ook werd besloten om een centraal looppad aan te leggen van ca. 1 meter breed.

 

Dit is een gedeelte van een stuk wat geschreven is door Marinus den Boer naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Volkstuindersvereniging Blokweer in 2007. Wie geïnteresseerd is in gehele stuk van 50 jaar geschiedenis kan daarvoor terecht bij de heer Den Boer.

 

Voor een aantal archieffoto's kun je terecht op Foto Galerij.